Szanowni Państwo,

Dbając o zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, które nam przekazujecie, jednocześnie działając zgodnie z przepisami RODO, czyli Ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych*, poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące zasad ich przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Arkadiusz Głuszczyk INSTAL PROGRES z siedzibą w Ojrzeniu 06-456 przy ul. Pułtuska 30, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5661955371, REGON: 146732738 (dalej jako: „Administrator”).

Przedstawicielem Administratora jest Arkadiusz Głuszczyk

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie lub pod adresem kontakt@progresinstalacje.pl bądź telefonicznie 516316356

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW Arkadiusz Głuszczyk INSTAL PROGRES 

Kto jest administratorem danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych Arkadiusz Głuszczyk INSTAL PROGRES, ul. Pułtuska 30, 06-456 Ojrzeń.

Z kim możecie się Państwo skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Waszych danych osobowych:

Przedstawicielem Administratora jest Arkadiusz Głuszczyk,, który udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych. Aby się z nim skontaktować należy napisać na adres e-mail: kontakt@progresinstalacje.pl lub wysłać list na adres siedziby administratora lub zadzwonić 516-316-356

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

Komu możemy udostępnić Państwa dane:

Abyśmy mogli realizować swoje zadania, Państwa dane osobowe możemy przekazać:

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać:

Czy musicie nam podać swoje dane osobowe:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Jakie przysługują Państwu prawa:

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe macie prawo do:

Prawo wniesienia skargi:

Jeśli uznacie, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą.

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to ma na celu rozszerzenie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Poniżej znajdą Państwo informację o przysługujących Wam prawach związanych z przetwarzaniem przez Arkadiusz Głuszczyk INSTAL PROGRES Waszych danych osobowych, a także sposobie ich realizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, gdyż ma on na celu wsparcie Państwa w realizacji przysługujących Wam uprawnień.

 

       I.  Prawo dostępu do danych osobowych.

W każdej chwili mogą Państwo wystąpić do Arkadiusz Głuszczyk INSTAL PROGRES o udzielenie informacji, czy spółka przetwarza Państwa dane osobowe. Realizując prawo dostępu, w odpowiedzi uzyskają Państwo informacje dotyczące:

Poza informacjami, o których mowa powyżej, mogą też Państwo otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o danych osobowych). Pierwsza kopię danych podlegających przetwarzaniu jest bezpłatna, za każdą kolejną firma może pobrać opłatę.

Prawo do dostępu do danych osobowych może zostać ograniczone w określonych sytuacjach, np. firma może odmówić wydania kopii danych, jeżeli nie może jej dostarczyć bez ujawniania poufnych danych lub jeżeli wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

      II.  Prawo do sprostowania danych osobowych.

Mają Państwo prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych. Wnioskując o sprostowanie powinni Państwo jednocześnie wykazać, że są one nieprawidłowe. W tym celu należy przedstawić dokument, z którego wynika niezgodność przetwarzanych danych ze stanem faktycznym.

Prawo do sprostowania danych nie będzie miało zastosowania, w odniesieniu do danych, których tryb sprostowania określają odrębne przepisy.

    III.  Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”).

Przysługujące Państwu prawo do bycia zapomnianym realizowane jest na Państwa wniosek, poprzez niezwłocznie usunięcie danych osobowych, ale wyłącznie jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

Państwa prawo do bycia zapomnianym może przez nas zostać ograniczone ale wyłącznie w sytuacji, kiedy dalsze przetwarzanie tych danych jest niezbędne i nałożone przepisami prawa np. poprzez obowiązek archiwizacji. W takim przypadku otrzymacie Państwo wyczerpującą informację dlaczego nie uwzględniliśmy Państwa żądania i z jakiego powodu dane nie zostaną usunięte.

    IV.  Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych mogą Państwo skorzystać w ściśle określonych sytuacjach tj. gdy:

W razie ograniczenia przetwarzania danych na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator będzie uprawniony wyłącznie do przechowywania danych. Jakiekolwiek przetwarzanie wybiegające poza ich przechowywanie będzie wymagało uzyskanie od Państwa odrębnej zgody.

Arkadiusz Głuszczyk INSTAL PROGRES może uchylić ograniczenie przetwarzania jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego. Wówczas zostaną Państwo poinformowani o uchyleniu ograniczenia.

     V.          Prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania.

W przypadku uwzględnienia przez Arkadiusz Głuszczyk INSTAL PROGRES wniosku o sprostowanie lub usunięcie Waszych danych osobowych, bądź o ograniczenie ich przetwarzania, firma ma obowiązek poinformowania o wskazanej czynności każdego odbiorcę, któremu ujawnił Państwa dane osobowe (obowiązek ten nie ma zastosowania jedynie w przypadku, gdy poinformowanie odbiorców okaże się niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku).

W takiej sytuacji przysługuje Państwu prawo do uzyskania od spółki informacji, jakim odbiorcom był przekazany komunikat o sprostowaniu lub usunięciu Waszych danych, bądź o ograniczeniu ich przetwarzania.

     VI.         Prawo do przenoszenia danych.

W ramach tego uprawnienia mogą Państwo zażądać, aby firma przeniosła Państwa dane osobowe do innego administratora. Żądanie to zostanie uwzględnione jeżeli:

W niektórych sytuacjach Państwa prawo do przeniesienia danych może zostać ograniczone. Żądanie nie zostanie bowiem uwzględnione jeżeli dalsze przetwarzanie okaże się niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  VII.          Prawo do sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych przez Arkadiusz Głuszczyk INSTAL PROGRES jest:

– w dowolnym momencie możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Arkadiusz Głuszczyk INSTAL PROGRES nie będzie mogło przetwarzać tych danych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania.

 VIII.          Procedura realizacji praw.

Aby skorzystać z opisanych w niniejszym dokumencie, przysługujących Państwu praw, muszą zwrócić się Państwo do firmy z wnioskiem o realizację praw osoby, której dane dotyczą. Firma jest zobowiązana do zapewnienia ochrony danych osobowych przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym.

Wnioski należy przesyłać w formie pisemnej, opatrzonej czytelnym podpisem, na adres: ul. Pułtuska 30, 06-456 Ojrzeń.

Firma nie udziela odpowiedzi na wnioski w rozmowie telefonicznej.

Odpowiedź na wniosek zostanie Państwu udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszeń, firma może wydłużyć ten okres, maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim przypadku, zachowując termin miesięczny do udzielenia odpowiedzi, zostaną Państwo poinformowani o niemożności rozpoznania wniosku w terminie, przyczynie opóźnienia oraz planowanym terminie udzielenie odpowiedzi.

W przypadku odmowy realizacji wniosku firma poinformuje Państwa o odmowie realizacji żądania poprzez wskazanie:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZA POMOCĄ KANAŁÓW SOCIAL MEDIA

Drogi Użytkowniku,

Wypełniając obowiązek informacyjny jaki nałożyło na nas ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) pragniemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania danych osobowych, w trakcie korzystania z naszego profilu na Facebook oraz przysługujących Ci w związku z tym prawach.

Administrator

W związku z tym, że udostępniasz swoje dane za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, administratorem Twoich danych są:

  1. Arkadiusz Głuszczyk INSTAL PROGRES ul. Pułtuska 30, 06-456 Ojrzeń.
  2. Facebook Ireland Ltd., z którą możesz skontaktować się na adres: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
  3. Z kim się możesz skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Obaj Administratorzy wyznaczyli specjalną osobę – Specjalistę ds. Ochrony Danych, który udzieli Ci szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych Arkadiusz Głuszczyk INSTAL PROGRES możesz napisać na adres e-mail: kontakt@progresinstalacje.pl

Aby skontaktować się z IOD spółki Facebook Ireland Ltd. wypełnij formularz kontaktu dostępny pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III. Czyje dane przetwarzamy  

Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe osób, które:

 IV  Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

1. Jakie dane możemy przetwarzać

W związku z prowadzeniem profilu na Facebooku, jeśli z niego skorzystasz możemy przetwarzać:

2. Komu możemy udostępnić Twoje dane

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe wyłącznie właścicielowi portalu społecznościowym Facebook tj. Facebook Inc. oraz w zakresie, jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

VIII. Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

Jakie przysługują Ci prawa

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane masz prawo:

X Prawo wniesienia skargi

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI Czy musisz nam podać swoje dane osobowe

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Skorzystanie z naszego profilu na Facebook jest jednak możliwe jedynie, kiedy posiadasz profil na portalu społecznościowym Facebook.

XII Skąd mamy twoje dane

Twoje dane uzyskaliśmy od firmy Facebook Inc. oraz z twojego publicznego profilu na profilu społecznościowym Facebook.